Stowarzyszenie Absolwentów I LO

im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

Statut

   STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów
I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu w dalszej części statutu zwane jest Stowarzyszeniem, a liceum Szkołą.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. 
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 70, poz. 855 z późniejszymi zmianami.
 4. Stowarzyszenie posługuje się znakiem graficznym według załączonego wzoru.

§2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Zawiercie.

§3

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
 2. Prawa i obowiązki wynikające z przynależności do organizacji wymienionych w pkt. 1. określają ich statuty.
 3. Przynależność do zagranicznych organizacji na warunkach określonych w ich statutach nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

 1. Bieżąca działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do prowadzenia prac sekretarsko-administracyjnych, finansowych oraz działalności gospodarczej Stowarzyszenie zatrudnia odpowiednich pracowników lub zleca obsługę podmiotom zewnętrznym. Stan zatrudnienia określa Zarząd Stowarzyszenia.

§6

1. Celem Stowarzyszenia jest :

a)  nawiązywanie i utrzymywanie więzi koleżeńskiej absolwentów, tworzenie klimatu i inspirowanie działań na rzecz społeczności szkolnej i społeczeństwa lokalnego
b) wzajemne wspieranie się poprzez różne formy samopomocy koleżeńskiej,
c) propagowanie historii Szkoły i pielęgnowanie tradycji szkolnej
d) dbanie o dobre imię Szkoły i wspieranie jej działalności wychowawczej i dydaktycznej
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
f) kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
g) inspirowanie działań związanych z kształceniem i szkoleniem absolwentów
h) propagowanie idei integracji europejskiej oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z uczniami szkół innych krajów
i) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz centralnych i regionalnych
j) upowszechnianie krajoznawstwa i wypoczynku
k) krzewienie kultury fizycznej i sportu

2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)  Organizowanie zjazdów i spotkań koleżeńskich, imprez rocznicowych, sympozjów naukowych, wystaw okolicznościowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć
b)  Inicjowanie i wspieranie działalności popularyzującej Szkołę i współpraca w tym zakresie z wydawnictwami, mass-mediami, placówkami naukowymi, oświatowymi, kulturalnymi i organizacjami społecznymi
c)  Fundowanie stypendiów i nagród wybijającym się wychowankom i uczniom Szkoły
d)  Udzielanie pomocy potrzebującym członkom Stowarzyszenia i uczniom
e)  Przyznawanie absolwentom Szkoły nagród, wyróżnień i tytułów honorowych za wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom niebędącym absolwentami Szkoły, działającymi na rzecz Szkoły i Stowarzyszenia
f) Współpracę z dyrekcją, gronem pedagogicznym, radą rodziców oraz samorządem szkoły
g) Wydawanie monografii, pamiętników, ksiąg pamiątkowych oraz utworów literackich, których autorami są uczniowie i absolwenci Szkoły
h)  Przeprowadzanie zbiorek pieniężnych dla wsparcia osób fizycznych lub szkoły według obowiązujących przepisów.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy absolwent Szkoły akceptujący cele Stowarzyszenia, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

Określenie „absolwent” obejmuje również wychowanków Szkoły, którzy ukończyli ją wówczas, gdy nosiła inną nazwę.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§ 9

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, NIP, numer Regon, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do:

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu
b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia
c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia
d) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
e) członek zalegający ze składkami nie może korzystać ze swoich praw do czasu uregulowania zaległości.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie
b) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia
c) nie naruszania solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia
d) regularnego opłacania składki członkowskiej
e) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, a szczególnie brania udziału w statutowych posiedzeniach Stowarzyszenia oraz wykonywania obowiązków wynikających z przyjęcia na siebie określonej funkcji organizacyjnej w Stowarzyszeniu i innych
f) świadczenia pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia

§ 11

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych
c) likwidacji członka będącego osobą prawną
d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 1 rok
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię
d) działania na szkodę Stowarzyszenia
e) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) – c) stwierdza Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio.

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w jest ostateczna.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 11.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie może odebrać godność członka honorowego w wypadkach określonych w § 11 ust. 2 lit. a – e.

§ 14

1. Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie może nadać osobie szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Rozdział IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 16

Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna

§ 17

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne, z tym zastrzeżeniem, że wyboru członków pierwszego Zarządu i pierwszej Komisji Rewizyjnej dokonują uczestnicy Zebrania Założycielskiego.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
b) pisemnej rezygnacji
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów

4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

§ 18

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie danego organu, a w przypadku Zarządu głos Prezesa Zarządu.

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.

§ 19

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu przynajmniej raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie odbywa się w formie elektronicznej lub listem poleconym.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zarząd zwołuje Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia wniosku.

4. Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.

§ 20

1. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy:

a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia
b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji
e) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
f) wybór Prezesa i Członków Zarządu
g) wybór członków Komisji Rewizyjnej
h) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany
i) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
l) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia
m) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek może wybrać Wiceprzewodniczącego i Protokolanta, którzy dalej prowadzą obrady.

§ 21

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu i Skarbnika Stowarzyszenia.

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany członek Zarządu.

3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Do nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, a także do składania oświadczeń woli i reprezentowania na zewnątrz upoważnieni są Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 22

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa
d) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
e) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
f) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
g) przyznawanie stypendiów i pomocy materialnej
h) ustanowienie nagród, wyróżnień i tytułów honorowych
i) powoływanie komisji problemowych
j) zatrudnianie pracowników
k) ustalanie wysokości składek członkowskich

2. Zarząd zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

7. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły oraz inne zaproszone przez Zarząd lub jego członków osoby.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich
e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby:

a) będące członkami Zarządu
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

§ 24

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) składek członkowskich
b) dotacji, subwencji, udziałów, lokat
c) środków otrzymanych od sponsorów
d) darowizn
e) zapisów i spadków
f) dochodów z własnej działalności gospodarczej
g) dochodów z majątku
h) środków z ofiarności publicznej

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
6. Stowarzyszenie może nabywać oraz zbywać majątek ruchomy oraz nieruchomy, przyjmować darowizny i zapisy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy oraz zaciągać zobowiązania w ramach obowiązującego prawa.
7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych; nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.

Rozdział VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

§ 27

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia; § 18 nie stosuje się.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.

4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.